Prabhakar Patil

Prabhakar Patil

Born : 1955, Daryapur, Maharashtra

Academic Qualifications:

Bachelor Of Fine Arts, Drawing And Painting, Nagpur University, 1979.

Master Of Fine Arts in Creative Painting, Nagpur University, 1983.

Faculty Member

Sir J. J. School Of Art, Mumbai 1985- 1991.

Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur since 1991.

Honours & Awards-Prabhakar Patil

'Rajya Puraskar' Maharashtra State Art Exhibition, Mumbai, 1988.

South Central Zone Cultural Centre , Nagpur , 1987, 1990.

Prabhakar Patil

Born : 1955, Daryapur, Maharashtra

Academic Qualifications:

Bachelor Of Fine Arts, Drawing And Painting, Nagpur University, 1979.

Master Of Fine Arts in Creative Painting, Nagpur University, 1983.

Faculty Member

Sir J. J. School Of Art, Mumbai 1985- 1991.

Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur since 1991.

Honours & Awards-Prabhakar Patil

'Rajya Puraskar' Maharashtra State Art Exhibition, Mumbai, 1988.

South Central Zone Cultural Centre , Nagpur , 1987, 1990.

Art Society Of India, Mumbai, 1986, 1987.

Certificate Of Collection, Maharashtra State Art Exhibition, Mumbai.

'Shreshtha Puraskar', Kalidas Academy, Ujjain, 1989.

'Sarva Shreshtha Puraskar' Mahakoshal Kala Parishad, Raipur, 1988.

'Vijaya Shree Award' India International Friendship Society, New Delhi, 1997.